Burč laboratorije - International Burch University
 

Burč laboratorije

 

Laboratorija za informacijsku tehnologiju

Laboratoriji za informacijsku tehnologiju na Internacionalnom Burč univerzitetu pružaju brojne resurse studentima i nalaze se na trećem i četvrtom spratu zgrade B. Laboratoriji nude hardver i specijalizovani softver koji se koristi za različite kurseve. Postoje 24 radne stanice gdje svaka od njih ima dovoljno računarske snage da udovolji potrebama današnjeg najnaprednijeg softvera za programiranje, dizajn baze podataka, grafički dizajn i 3D modeliranje. Laboratorije su dostupne za studente, osim u slučaju kada se koriste za izvođenje nastave.

 

Učionica za poslovnu simulaciju

 

Burch startup inkubator

Burch startup inkubator ima zadatak stvoriti održivu platformu za inovacije kroz obrazovanje i tržišno eksperimentisanje, kako bi podržao formiranje novih kompanija koje će utjecati na naše postojeće partnerstvo između univerziteta i kompanija. To radimo tako što poslovnu zajednicu približavamo univerzitetskoj zajednici kroz Burč Biznis Centar (BBC). To omogućava kompanijama članicama BBC-a priliku da treniraju i mentorišu studentske timove, te na kraju iskoriste mogućnosti ulaganja i komercijalizacije.

 

Američki centar

U moderno opremljenim učionicama Američkog centra, profesori i studenti Odsjeka za anglistiku nastoje steći bolji uvid u polja američke kulture i književnosti, teorijske i primijenjene lingvistike, te podučavanja jezika. U ovom modernom okruženju održavaju se brojna kulturna okupljanja, te žestoke i otvorene rasprave. Da bi ostvario ovu misiju, Centar je u više navrata dovodio stručnjake iz spomenutih oblasti, koji su značajno doprinijeli kvaliteti Centra i Odsjeka. Centar ima jake veze u akademskoj zajednici u Bosni i Hercegovini i regionu.

 

Britanski centar

U moderno opremljenim učionicama Britanskog centra, profesori i studenti Odsjeka za anglistiku nastoje steći bolji uvid u polja britanske kulture i književnosti, teorijske i primijenjene lingvistike, te podučavanja jezika. U ovom modernom okruženju održavaju se brojna kulturna okupljanja, te žestoke i otvorene rasprave. Da bi ostvario ovu misiju, Centar je u više navrata dovodio stručnjake iz spomenutih oblasti, koji su značajno doprinijeli kvaliteti Centra i Odsjeka. Centar ima jake veze u akademskoj zajednici u Bosni i Hercegovini i regionu.

 

Mikrobiološka istraživačka laboratorija

Mikrobiološka laboratorija posjeduje modernu opremu za niz eksperimenata u osnovnim biološkim naukama. U ovoj laboratoriji se izvodi nastava iz oblasti Opšta biologija, Citologija, Mikrobiologija, Fiziologija sistema, Fiziologija biljaka i kultura tkiva, te Imunologija i imunogenetika. Oprema prisutna u laboratoriju uključuje: mikroskope, inkubator, radnu platformu za laminarno strujanje, peć za suhu sterilizaciju, jedinicu za ultrazvučno čišćenje, kao i sve ostale potrepštine potrebne za zaštitu učenika i održavanje sterilnih uvjeta.

 

Laboratorije Mikrobiologije, Hemije i Bioinžinjeringa

Laboratorije Mikrobiologije, Hemije i Bioinžinjeringa su potpuno opremljene laboratorije za sprovođenje raznih vježbi za studente u sklopu nastave hemije koja se održava na ovom odsjeku. Trenutno se podučavaju četri predmeta u ovim laboratorijama, a to su Opšta hemija, Organska hemija, Analitička hemija i Biohemija. Laboratorijsku opremu čine analitička vaga, PH metar, rešo, oprema za eksperimente titracije, Randall apart za vruću ektrakciju, autoklav i digestor.

 

Laboratorije Molekularne Biologije i Genetike

Laboratorije Molekularne Biologije i Genetike se koriste za vježbe iz Molekularne Biologije, Genetike, Humane Genetike, i Forenzičke genetike. Ova laboratorija nudi priliku za rad na ektsrakciji i izolaciji DNK i proteina i analizu istih, upravo zato što posjeduje svu neophodnu opremu kao što je centrifuga, analitička vaga, heating block za inkubaciju uzoraka, magnetni rešo sa termometrom, vorteks, spin-down, spektrofotometar, mašine za elektroforezu, mikropipete i specijalni odjeljak ili kabinet za mikropipetiranje sa UV lampom.

 

Naučnoistraživačka laboratorija

Laboratorija trenutno ima dvije glavne aktivnosti - obrazovne i istraživačke. Obrazovne aktivnosti odnose se na kontinuirani rad sa studentima koji studiraju na prvom ciklusu studija na Odsjeku za genetiku i bionžinjering, a čije se laboratorijske vježbe izvode u ovim prostorijama. S druge strane, istraživačke aktivnosti uključuju istraživački rad magistara i doktoranda katedre, kao i akademskog osoblja i vanjskih istraživača koji iznajmljuju laboratorijski prostor za svoje potrebe.