KONKURS za izbor u akademska zvanja - International Burch University
IBU Cover photo
K O N K U R S: Za imenovanje dekana Fakulteta za inžinjering i prirodne nauke visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University
18 Maja, 2020

KONKURS za izbor u akademska zvanja

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 33/17), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University raspisuje konkurs

Izbor kandidata u akademska zvanja vršit će se u sva zvanja za naučne oblasti kako slijedi:

 1. Nastavnik (vanredni profesor) za naučnu oblast Opća elektronika i naučnu oblast Elektroenergetika i automatika na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke – 1 izvršilac;
 2. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Engleski jezik i književnost na Fakultetu za edukaciju i humanističke nauke – 1 izvršilac;
 3. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Računarske nauke i mreže i za naučnu oblast Baze podataka i informacioni sistemi na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke – 1 izvršilac;
 4. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Građevinarstvo na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke – 1 izvršilac;

Pored općih zakonskih uslova, te posebnih uslova propisanih Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:

 • obavezno znanje engleskog jezika (u slučaju ukazane potrebe, izvršit će se pismena provjera poznavanja engleskog jezika).

Uz prijavu za izbor, kandidati obavezno prilažu:

 • biografiju sa bibliografijom,
 • diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj naučnoj oblasti (za nastavnika),
 • diplomu o završenom prvom i drugom ciklusu studija u datoj naučnoj oblasti (za saradnika),
 • rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu),
 • odluku o izboru u zvanje na nekoj od domaćih ili stranih visokoškolskih ustanova,
 • spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni,
 • objavljene knjige nakon posljednjeg izbora, udžbenike ili monografije, kao i izvode/dokaze o objavljenim knjigama (za nastavnika),
 • odluke o imenovanju za mentora ili komentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje mentorstvo (za nastavnika),

–     izvod iz matične knjige rođenih,       

 • uvjerenje o državljanstvu,
 • dokaz o poznavanju engleskog  jezika.

Za poziciju pod rednim brojem 4. kandidat pored općih uslova treba da ispunjava i dodatne uslove:

 • završen stepen drugog ciklusa studija (magisterij) iz konstruktivnog usmjerenja,
 • ostvarena najniža prosječna ocjena 8 (osam) ili 3,5, (triipol) ukupno u toku studija na prvom i drugom ciklusu,
 • napredno poznavanje engleskog jezika,
 • napredno poznavanje rada u najmanje jednom kompjuterskom programu iz oblasti statike i statičke analize kao što su: Tower, SAP, SoFiSTik i dr.,
 • ostvarena najniža prosječna ocjena 8 (osam) iz stručnih predmeta konstruktivnog usmjerena,
 • ukoliko je kandidat u toku studija polagao predmete iz saobraćajnog i hidrotehničkog usmjerenja, poželjno je da ima ostvarene iznadprosječne ocjene iz datih predmeta,
 • spremnost za rad u međunarodnom okruženju,
 • proaktivnost i izražena želja za postizanjem rezultata.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti jedno od zvanja za koje se prijavljuju.

Konkurs za pozicije pod rednim brojem 1., 2. i 3., ostaje otvoren 3 (tri) dana od dana objavljivanja.

Konkurs za poziciju pod rednim brojem 4., ostaje otvoren 60 (šezdeset) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Univerzitet zadržava pravo zaključenja ugovora na puno ili nepuno radno vrijeme sa izabranim članom akademskog osoblja.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti lično ili poštom preporučeno, na adresu: INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71210 ILIDŽA – SARAJEVO, sa naznakom: Prijava na Konkurs za izbor u akademska zvanja, sa naznakom pozicije i naučne oblasti na koju se konkuriše.