O fakultetu za ekonomiju i društvene nauke

 

O fakultetu za ekonomiju i društvene nauke

Uvod

Fakultet za ekonomiju i društvene nauke ima za cilj obuku diplomanata iz područja ekonomije, primijenjene ekonomije, opće ekonomije, poslovne ekonomije i finansijskog upravljanja i marketinga, koji mogu inventivno doprinijeti društvenom i poslovnom okruženju. Stoga, kroz pružanje širokog stručnog obrazovanja, naš cilj je osposobljavanje maturanata sa znanjem, uvidom, vještinama, inventivnim sposobnostima i stavovima za rješavanje problema.

Misija

Fakultet za ekonomiju i društvene nauke ima za cilj obuku diplomanata iz područja ekonomije, primijenjene ekonomije, opće ekonomije, poslovne ekonomije i finansijskog upravljanja i marketinga, koji mogu inventivno doprinijeti društvenom i poslovnom okruženju. Stoga, kroz pružanje širokog stručnog obrazovanja, naš cilj je osposobljavanje maturanata sa znanjem, uvidom, vještinama, inventivnim sposobnostima i stavovima za rješavanje problema. Istraživačka politika Fakulteta daje prednost temeljnim i primijenjenim znanstvenim istraživanjima koja mogu doprinijeti poticanju ekonomskog i upravljačkog učinka organizacija i društvenih procesa u širokom obimu. Fakultet namjerava biti snažno uklopljen u lokalno i regionalno društvo, u kojem djeluje održavanjem odnosa sa lokalnim društveno-ekonomskim akterima. Cilj mu je biti međunarodno orijentiran fakultet, stoga vodi aktivnu međunarodnu politiku i surađuje s drugim univerzitetima u polju istraživanja, obrazovanja i usluga. Cilj je oblikovati dinamično i poticajno okruženje za svoje studente i zaposlenike i ponuditi sve mogućnosti za njihov razvoj. Stoga pridaje poseban značaj sudjelovanju svih članova u procesu odlučivanja.

Opšte informacije

Odsjek studentima pruža znanje iz menadžmenta i poslovne administracije, kao i organizacione vještine potrebne za rad u javnom i u privatnom sektoru. Pohađanje nastave je cjelodnevno (redovno). Detaljne informacije o predmetima ponuđenim u semestralnim rasporedima nalaze se u akademskom planu. Popis obaveznih i izbornih predmeta detaljno je naveden u akademskom katalogu, uključujući teorijska predavanja, bodove, ekvivalentne bodove prema ECTS kreditnom sistemu i radnom opterećenju. Popis kolegija koji se nude za svaki semestar i akademski katalog međusobno su povezani. Želja ovog odsjeka je ispunjavanje potreba za kvalifikovanim osobljem u ovom polju i priprema kvalifikovanih ljudi za rad u različitim sektorima upravljanja. Program Odsjeka za menadžmenta strukturiran je oko grupe tehničkih predmeta, koji uključuju osnovne alate kvantitativnih metoda, računovodstva i ekonomske teorije, te predmete upravljanja i liderstva koji integrišu kulturu, jezik i etiku, kako bi omogućili budućim poslovnim liderima dovoljno znanja za suočavanje sa izazovima današnjeg globalnog okruženja.

Ovaj odsjek nudi sljedeće prednosti:

  • Diplomirani studenti sa znanjem o upravljanju, ekonomiji i ljudskim resursima;
  • Skorašnji katalozi i obrazovni programi utemeljeni na svjetskim trendovima;
  • Raznoliko osoblje (strano i lokalno) sa dugogodišnjim obrazovnim iskustvom;
  • Mogućnosti stažiranja tokom studiranja u stranim i lokalnim kompanijama i institucijama;
  • Mogućnost zapošljavanja, usko povezana sa kvalifikacijama, interesima i znanjem;
  • Udoban prostor za studente i akademsko osoblje;
  • Prostor koji je opskrbljen bežičnim i kablovskim internetom koji studenti mogu iskoristiti za svoje istraživanje.