Pripremna škola engleskog jezika - International Burch University

Pripremna škola engleskog jezika

Pripremna škola engleskog jezika

 

Dobrodošli


IBU Pripremna škola engleskog jezika pruža raznoliko jezično okruženje koje u strukturiranom okruženju pridaje veliku vrijednost kreativnom i rigoroznom savremenom pripremnom programu; razvija karakter, prihvata različite talente, interese i akademske potrebe učenika kroz rad sa pomoćnim osobljem; i podstiče studente da ostvare svoj puni potencijal, šire svoje vidike, te steknu zahvalnost i uzbuđenje zbog učenja engleskog jezika.

Program

Pravilnik Pripremne škole engleskog jezika
Pravilnik možete preuzeti OVDJE
Smjernice za studente

TRAJANJE STUDIJA U PRIPREMNOJ ŠKOLI

 • Ukupno trajanje studija je godinu dana. Studenti su dužni da završe program u roku od najviše dvije godine.
 • Studenti koji ne uspiju da završe program za dvije godine imaju mogućnost suspenduju status.
 • Studenti sa suspendovanim statusom se upisuju nakon uplate jedne četvrtine školarine u tom semestru. Studenti koji nisu upisani u roku od mjesec dana od prvog dana nastave kako je navedeno u Akademskom kalendaru, isključuju se sa Univerziteta.
 • Suspendovani učenici ne pohađaju nastavu u Pripremnoj školi, već studiraju sami. Svoju nastavu mogu započeti ako polože ispit koji se održava na kraju svakog semestra, ili ako dostave eksterni ispitni rezultat kako je navedeno u članu 6.
 • Kako bi se prijave za eksterne ispite uzele u obzir, studenti će morati da se upišu na Univerzitet za trenutni semestar.
 • Studenti koji ne polože IBU ispit na kraju semestra mogu se ponovo upisati u sljedeći semestar s istim statusom.
 • Suspendovani studenti ne mogu koristiti stipendiju Univerziteta.
 • Studenti koji započnu studije u B1 grupi imaju priliku položiti ispit stručnog znanja u januaru, a ako im je ukupna ocjena u semestru ispod 70, nastavljaju studije na nivou B2.
 • Studenti koji započnu studije u B2 grupi mogu uspješno okončati studij ako na kraju semestra postignu ukupnu ocjenu od 60. Oni koji ne postignu ukupnu ocjenu 60 imaju priliku položiti stručni ispit u januaru, ako im je ukupna semestralna ocjena između 50 i 59. Ako ne uspiju postići ukupnu ocjenu 50, ponavljaju nivo B2 u sljedećem semestru.


 • IBU PROFICIENCY & PLACEMENT TEST

 • IBU Proficiency & Placement Test naziv je kombinacije testova koje je akademsko osoblje Pripremne škole pripremilo za studente koji žele biti izuzeti iz Pripremne škole. Prema ocjeni koju student dobije na ovom testu, on/ona se može prijaviti u odgovarajuću grupu.
 • Ne postoji popravni ispit za IBU finalni i test određivanja nivoa. Medicinska opravdanja se ne prihvaćaju kao izgovor za ovaj ispit.
 • Ispit se održava tri puta godišnje: u januaru, junu i septembru. Kako bi bili oslobođeni Pripremne škole, učenici moraju imati najmanje 70 bodova.


 • ADMINISTRATIVNA PRAVILA I POHAĐANJE

 • Pohađanje nastave je obavezno u Pripremnoj školi.
 • Maksimalan broj izostanaka iznosi 15% studijskih sati.
 • Student koji premaši granicu izostanaka bez valjanog i dokumentovanog izgovora neće moći diplomirati.
 • Studenti koji ne izađu na ispit bez valjanog dokaza, smatraće se da su osvojili 0 (nula) bodova.
 • Studenti koji kasne na nastavu će biti označeni kao odsutni.
 • Studenti koji ne donose knjige i ostali materijal bit će označeni kao odsutni.
 • Nije dozvoljena bilo kakva razmjena edukativnog materijala za vrijeme ispita i nastave.
 • Studenti koji donose svoje mobilne telefone moraju ih držati isključenim tokom nastave. .
 • Neprimjerene akcije će se odraziti na ocjenu učešća
 • Mobilni telefoni se oduzimaju tokom trajanja ispita.
 • Laptopi se ne mogu koristiti u učionicama. Ako ih studenti donesu u učionice, moraju ih zadržati u torbama.
 • Sistem ocjenjivanja

  SISTEM OCJENJIVANJA U PRIPREMNOJ ŠKOLI ENGLESKOG JEZIKA

 • Za uspješan završetak programa, od studenata se prvenstveno traži da pohađaju nastavu bez prekoračenja granice odsutnosti, koja iznosi 15% studijskih sati, i da postignu godišnju ocjenu 60 kako bi se imali pravo registrovati na vlastitim odjelima. Godišnja ocjena izračunava se na osnovu ocjene postignute na nivoima i završnog testa.
 • Stepen se izračunava se za svaki nivo i za svaku grupu na sljedeći način:
 • Ocjenjivanje predmeta (kviz, projekt, prezentacija) 50%
  50% Domaći zadaci 5%
  Učešće u nastavi 5%
  Prisustvo 5%
  Test za nivo 5%
  Godišnja ocjena izračunava se za svaku grupu nivoa na sljedeći način:

  Obrazovni model

  Info

  Škola nudi dvosemestralni intenzivni program stavljajući naglasak na osnovne komunikacijske vještine kao što su čitanje, pisanje, slušanje i govor. Da bi uspješno završili program, studenti moraju dostići B2 nivo.

  Nastavni plan i program Pripremnoj školi napravljen je tako da nivo studenata približi osnovnom minimumu potrebnom za studiranje na njihovim odabranim fakultetima.

  Studenti su raspoređeni u četiri grupe (A1, A2, B1 i B2), prema rezultatu koji su postigli na "placement" ispitu s referentnim nivoima CEFR (Common European Framework). Ove nivoe poznavanja stranog jezika prati detaljna analiza komunikacijskog konteksta, tema, zadataka i svrhe.

  Pripremna škola prepoznaje potrebu da se stalno evaluira kako bi ispunila potrebe studenata. Fokusira se na podučavanje zasnovano na sadržaju, akademsko čitanje i pisanje, učenje jezika na daljinu itd.

  NIVO KOMPETENCIJA

  Nivo 1 - Lažni početak
  Student se klasifikuje na nivo 1 ako ne razumije ili ne govori engleski jezik, osim nekoliko izolovanih riječi ili izraza.

  Nivo 2 - Početak
  Student se klasifikuje na nivo 2 ako su ispunjeni svi sljedeći kriteriji:
  (a) Student sa neodlučnošću i poteškoćama razumije i govori konverzacijski i akademski engleski jezik.
  (b) Student razumije dijelove nastave i jednostavne upute.
  (c) Pri pisanju i čitanju, Student je znatno ispod nivoa ocjene potrebne za prolazak.

  Nivo 3 - Niži srednji
  Student se klasifikuje na nivo 3 ako su ispunjeni svi sljedeći kriteriji:
  (a) Student razumije i govori konverzacijski i i akademski engleski jezik sa smanjenim oklijevanjem i poteškoćama.
  (b) Student razvija razumijevanje čitanja i pisanja na engleskom jeziku.
  (c) ) Student može da demonstrira akademsko znanje u područjima specifičnog sadržaja, uz pomoć instruktora.

  Nivo 4 - Srednji
  Student se klasificira na nivo 4 ako su ispunjeni svi sljedeći kriteriji:
  (a) Student razumije i govori konverzacijski engleski jezik bez vidljivih poteškoća, ali razumije i govori akademski engleski sa oklijevanjem.
  (b) Student nastavlja sa sticanjem vještina čitanja i pisanja u planom predviđenim područjima, i uz pomoć instruktora.

  Nivo 5 - Viši srednji
  Student se klasifikuje na nivo 5 ako su ispunjeni svi sljedeći kriteriji:
  (a) Student dobro razumije i govori konverzacijski i akademski engleski jezik.
  (b) Student posjeduje vještine čitanja, pisanja u planom predviđenim područjima.
  (c) Student treba povremenu podršku.
  (d) Student čita, piše, govori i razumije engleski jezik u akademskoj učionici.

   

  Predavači

   

  Instructors