Senat Univerziteta

 

Senat Univerziteta

Senat Internacionalnog Burč univerziteta najviši je obrazovni, naučni, akademski i tehnički organ Univerziteta, koji se sastoji od predstavnika akademskog osoblja i studenata koji odlučuju o svim akademskim pitanjima, posebno u vezi sa nastavom, naučnim, umjetničkim i profesionalnim aktivnostima. Senat odlučuje o akademskim pitanjima na prijedlog organizacionih jedinica, stručnih tijela i predstavničkih tijela studenata. Najmanje 15% članova Senata su studenti (predstavnici sa svakog ciklusa studija).

Senat čini 14 članova. Među tim sastavom postoje članovi Senata po službenoj dužnosti, tj. rektor, prorektori i dekani fakulteta IBU-a. Trenutni sastav Senata je sljedeći:


Vanr. prof. dr. Mersid Poturak - Rektor Internacionalnog Burč univerziteta

Vanr. prof. dr. Nedim Čelebić - Prorektor za naučna istraživanja i međuuniverzitetsku saradnju (bez prava glasa)

Vanr. prof. dr. Jasna Hivziefendić - Prorektorica za nastavu i obrazovanje (bez prava glasa)

Doc. dr. Dino Kečo - Prorektor za planiranje i razvoj (bez prava glasa)

Doc. dr. Nataša Tandir - dekan Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke

Vanr. prof. dr. Senad Bećirović - dekan Fakulteta za edukaciju i humanističke nauke

Vanr. prof. dr. Jasmin Kevrić - dekan fakulteta za inženjering i prirodne nauke

Doc. dr. Irfan Djedović - Fakultet za ekonomiju i društvene nauke, predstavnik profesora

Doc. dr. Ibrahim Murat Oner - Fakultet za edukaciju i humanističke nauke, predstavnik profesora

Doc. dr. Ahmed El Sayed - Fakultet za inženjering i prirodne nauke, predstavnik profesora

Viša asistentica Emina Mekić, MA - Fakultet za ekonomiju i društvene nauke, predstavnik asistenata

Asistentica Emina Rizvić - Fakultet za edukaciju i humanističke nauke, predstavnik asistenata

Viša asistentica Lejla Vuić, M. Sc. - Fakultet za inženjering i prirodne nauke, predstavnik asistenata

Jasmina Sinanović, MA - Predstavnica studenata trećeg ciklusa studija

Adna Alijagić - Predstavnica studenata drugog ciklusa studija

Amila Dautbašić - Predstavnica studenata prvog ciklusa studija


Rektor je predsjednik Senata i u njegovom odsustvu zamjena može biti jedan od prorektora ili članova Senata kojeg ovlašćuje rektor. Nadležnost i organizacija Senata detaljno su uređeni univerzitetskim statutom.