Upravni odbor

 

Upravni odbor

Upravni odbor je najviši autoritet u organizacijskoj i upravljačkoj strukturi Univerziteta. Odbor ima sedam članova, od kojih je tri imenovao osnivač (Richmond Park Education), a četiri člana bira Senat Univerziteta. Predsjednik odbora, g. Timothy Donald Fisher, imenovan je na prijedlog osnivača kao predstavnik Richmond Park Education.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine. Ista osoba može biti ponovno izabrana u Upravni odbor nakon isteka mandata. Članovi Senata, rektor, prorektori i rukovodioci organizacionih jedinica ne mogu biti članovi Odbora.

 

Članovi Upravnog odbora

Ime i prezime Position
Timothy Fisher Predsjedavajući
Mehmet Kolukisa Član
Victor Datsyuk Član
Bawan Pshdary Član
Armin Bečić Član
Emina Zejnilović Član
Sanel Halilbegović Član
Admir Salihagić Član
Mensur Zoletić Član