KONKURS za imenovanje dekana Fakulteta za edukaciju i humanističke nauke - International Burch University
KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University u studijskoj 2021/2022. godini
June 1, 2021
IBU Cover photo
Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje vanredni profesor i podaci o konkursu 29.05.2021. godine
June 15, 2021

KONKURS za imenovanje dekana Fakulteta za edukaciju i humanističke nauke

Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta za edukaciju i humanističke nauke – Faculty of Education and Humanities visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University broj: 02-11/21 od 08.06.2021. godine, a u skladu sa članom 137. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 33/17, 35/20 i 40/20), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University raspisuje

K O N K U R S

za imenovanje dekana Fakulteta za edukaciju i humanističke nauke – Faculty of Education and Humanities visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University

I

Za dekane fakulteta na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University može biti imenovan nastavnik u zvanju redovnog, vanrednog profesora ili docenta koji je izabran i koji je u punom radnom odnosu na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University.

II

Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova iz prethodnog člana.

III

Konkurs ostaje otvoren 5 (pet) dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

IV

Prijavu na Konkurs, sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uslova, dostaviti na adresu:

Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, Francuske revolucije bb, 71 210 ILIDŽA-SARAJEVOsa naznakom “Prijava na Konkurs za imenovanje dekana fakulteta na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University”