K O N K U R S: Za imenovanje dekana Fakulteta za inžinjering i prirodne nauke visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University - International Burch University
people wearing diy masks 3951619 e1590496961574
MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA SARS-CoV-2 INFEKCIJE
May 8, 2020
DSC 2737 scaled
Odsjek za elektrotehniku – prvi u regionu sa Master studijama u oblasti Ugradbenih sistema i Tehnologije pametnih mreža
May 11, 2020

K O N K U R S: Za imenovanje dekana Fakulteta za inžinjering i prirodne nauke visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University

Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta za inžinjering i prirodne nauke visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, broj: 04-196-1/19  od 27.12.2019. godine, a u skladu sa članom 137. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 33/17 ), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University raspisuje konkurs:

I

Za dekana fakulteta na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University može biti imenovan nastavnik u zvanju docenta, vanrednog profesora i redovnog profesora koji je izabran i koji je u punom radnom odnosu na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University.

II

Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova iz prethodnog člana.

III

Konkurs ostaje otvoren 5 (pet) dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavu na Konkurs, sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uslova, dostaviti na adresu:

INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71 210 Ilidža – Sarajevo, sa naznakom:

“Prijava na Konkurs za imenovanje dekana fakulteta na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University”