KONKURS za izbor u akademska zvanja - International Burch University
Poziv za dostavu ponuda – Erasmus + „Sustainable University – Enterprise Cooperation for Improving Graduate Employability“ – SUCCESS (618975-EPP-1-2020-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP)
August 3, 2021
Poziv za dostavu ponuda – Erasmus + „Sustainable University – Enterprise Cooperation for Improving Graduate Employability“ – SUCCESS (618975-EPP-1-2020-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP)
August 30, 2021

KONKURS za izbor u akademska zvanja

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 33/17, br. 35/20 i br. 40/20), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University raspisuje

KONKURS

za izbor u akademska zvanja

 1. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Međunarodni odnosi i evropske studije na Fakultetu za ekonomiju i društvene nauke – 1 izvršilac;
 2. Nastavnik (sva zvanja) za umjetničku oblast Grafički dizajn i multimedija na Fakultetu za edukaciju i humanističke nauke – 2 izvršioca;
 3. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Engleski jezik i književnost na Fakultetu za edukaciju i humanističke nauke – 1 izvršilac;
 4. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Međunarodni odnosi i evropske studije na Fakultetu za ekonomiju i društvene nauke – 1 izvršilac;
 5. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Menadžment i marketing na Fakultetu za ekonomiju i društvene nauke – 1 izvršilac;
 6. Saradnik (asistent, viši asistent) za umjetničku oblast Grafički dizajn i multimedija na Fakultetu za edukaciju i humanističke nauke – 3 izvršioca;
 7. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Digitalne komunikacije i odnosi s javnošću na Fakultetu za edukaciju i humanističke nauke – 1 izvršilac;
 8. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Baze podataka i informacioni sistemi na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke – 1 izvršilac;
 9. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Genetika na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke – 1 izvršilac;

Pored općih zakonskih uslova, te posebnih uslova propisanih Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće dodatne uslove:

 • obavezno znanje engleskog jezika (u slučaju ukazane potrebe, izvršit će se pismena provjera poznavanja engleskog jezika).

Uz prijavu za izbor, kandidati obavezno prilažu:

 • biografiju sa bibliografijom,
 • diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj naučnoj oblasti (za pozicije br. 1. i 3.),
 • diplomu drugog ciklusa studija ili VII stepen po predbolonjskom sistemu obrazovanja u relevantnoj umjetničkoj oblasti (za poziciju br. 2),
 • dokaz o završenom/im ciklusu/ima studija u datoj naučnoj oblasti koji se vrednuje/u sa najmanje 300 ECTS bodova i sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5 (za poziciju br. 4, 5, 7, 8 i 9),
 • dokaz o završenom prvom ciklusu studija, s najmanje 240 ECTS bodova ili VII stepen po predbolonjskom sistemu obrazovanja u relevantnoj umjetničkojj oblasti i najmanjom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5 (za poziciju br. 6),
 • rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu),
 • spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni,
 • dokaz o uspješno javno predstavljenim oblicima umjetničkog stvaralaštva (za poziciju br. 2),
 • izvod iz matične knjige rođenih,        
 • uvjerenje o državljanstvu, odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine,
 • dokaz o poznavanju engleskog  jezika.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da od izabranog kandidata prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata.

Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti zvanje i naučnu/umjetničku oblast za koju se prijavljuju, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Univerzitet zadržava pravo zaključenja ugovora na puno ili nepuno radno vrijeme sa izabranim članom akademskog osoblja.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti lično ili poštom preporučeno, na adresu: INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71210 ILIDŽA – SARAJEVO, sa naznakom: Prijava na Konkurs za izbor u akademska zvanja, sa naznakom pozicije i naučne/umjetničke oblasti na koju se konkuriše.

Konkurs za pozicije pod rednim brojem 2.,6. i 7. ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Konkurs za poziciju pod rednim brojem 8., ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

Konkurs za pozicije pod rednim brojem 1.,3.,4.,5. i 9. ostaje otvoren 5 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.