KONKURS za izbor u akademska zvanja - International Burch University
Konkurs za izbor PR menadžera
August 20, 2020
Obada Almonajed Master’s Thesis Defense
September 14, 2020

KONKURS za izbor u akademska zvanja

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 33/17), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University raspisuje

Izbor kandidata u akademska zvanja vršit će se u sva zvanja za naučne oblasti kako slijedi:

 1. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Engleski jezik i književnost na Fakultetu za edukaciju i humanističke nauke – 1 izvršilac;
 2. Nastavnik (sva zvanja) za umjetničku oblast Grafički dizajn i multimedija na Fakultetu za edukaciju i humanističke nauke – 1 izvršilac;
 3. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Digitalne komunikacije i odnosi s javnošću na Fakultetu za edukaciju i humanističke nauke – 1 izvršilac;
 4. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Međunarodni odnosi i evropske studije na Fakultetu za ekonomiju i društvene nauke – 2 izvršioca;
 5. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Engleski jezik i književnost na Fakultetu za edukaciju i humanističke nauke – 1 izvršilac;
 6. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Elektroenergetika i automatika na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke – 1 izvršilac;

Pored općih zakonskih uslova, te posebnih uslova propisanih Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:

 • obavezno znanje engleskog jezika (u slučaju ukazane potrebe, izvršit će se pismena provjera poznavanja engleskog jezika).

Uz prijavu za izbor, kandidati obavezno prilažu:

 • biografiju sa bibliografijom,
 • diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj naučnoj oblasti (za nastavnika),
 • diplomu o završenom prvom i drugom ciklusu studija u datoj naučnoj oblasti (za saradnika),
 • rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu),
 • odluku o izboru u zvanje na nekoj od domaćih ili stranih visokoškolskih ustanova,
 • spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni,
 • objavljene knjige nakon posljednjeg izbora, udžbenike ili monografije, kao i izvode/dokaze o objavljenim knjigama (za nastavnika),
 • odluke o imenovanju za mentora ili komentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje mentorstvo (za nastavnika),
 • izvod iz matične knjige rođenih,  
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • dokaz o poznavanju engleskog  jezika.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti jedno od zvanja za koje se prijavljuju.

Konkurs ostaje otvoren 3 (tri) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Univerzitet zadržava pravo zaključenja ugovora na puno ili nepuno radno vrijeme sa izabranim članom akademskog osoblja.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti lično ili poštom preporučeno, na adresu: INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71210 ILIDŽA – SARAJEVO, sa naznakom: Prijava na Konkurs za izbor u akademska zvanja, sa naznakom pozicije i naučne oblasti na koju se konkuriše.