KONKURS za izbor u akademska zvanja - International Burch University
Izvještaj komisije za izbor u zvanje vanrednog profesora na naučnu oblast Međunarodni odnosi i evropske studije
October 1, 2020
KONKURS za izbor u akademska zvanja
November 4, 2020

KONKURS za izbor u akademska zvanja

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 33/17), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University raspisuje KONKURS za izbor u akademska zvanja.

 1. Nastavnik (sva zvanja) za predmet Architectural Design II na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke – 1 izvršilac;
 2. Nastavnik (sva zvanja) za predmet Real Time Systems na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke – 1 izvršilac;
 3. Nastavnik (sva zvanja) za predmet Foundation Engineering na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke – 1 izvršilac;
 4. Nastavnik (sva zvanja) za predmete Surveying i Road Construction na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke – 1 izvršilac;
 5. Nastavnik (sva zvanja) za predmet Binders – Theoretical Principles of the Structure of Silicate na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke – 1 izvršilac;
 6. Nastavnik (sva zvanja) za predmet Introduction to Development of Foreign Policy and Strategy na Fakultetu za ekonomiju i društvene nauke – 1 izvršilac;
 7. Nastavnik (sva zvanja) za predmet Constitutional Law na Fakultetu za ekonomiju i društvene nauke – 1 izvršilac;
 8. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Njemački jezik i književnost na Fakultetu za edukaciju i humanističke nauke – 1 izvršilac;
 9. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Turski jezik i književnost na Fakultetu za edukaciju i humanističke nauke – 1 izvršilac;

Pored općih zakonskih uslova, te posebnih uslova propisanih Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:

 • obavezno znanje engleskog jezika (u slučaju ukazane potrebe, izvršit će se pismena provjera poznavanja engleskog jezika).

Uz prijavu za izbor, kandidati obavezno prilažu:

 • biografiju sa bibliografijom,
 • diplomu o naučnom stepenu doktora nauka,
 • rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu),
 • odluku o izboru u zvanje na nekoj od domaćih ili stranih visokoškolskih ustanova,
 • spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni,
 • izvod iz matične knjige rođenih,        
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • dokaz o poznavanju engleskog  jezika.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti jedno od zvanja za koje se prijavljuju.

Konkurs ostaje otvoren 3 (tri) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Univerzitet zadržava pravo zaključenja ugovora na puno ili nepuno radno vrijeme sa izabranim članom akademskog osoblja.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti lično ili poštom preporučeno, na adresu: INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71210 ILIDŽA – SARAJEVO, sa naznakom: Prijava na Konkurs za izbor u akademska zvanja, sa naznakom pozicije i predmeta/naučne oblasti na koju se konkuriše.