KONKURS za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University u studijskoj 2020/2021. godini - International Burch University
cdcdc 1
“Nation-state Building and Islamic Feminism in the 20th Century”, by Dr. Zilka Spahić Šiljak, a Harvard professor and program director of the TPO Foundation
May 27, 2020
KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University u studijskoj 2020/2021. godini
May 28, 2020

KONKURS za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University u studijskoj 2020/2021. godini

Na osnovu članova 79. do 85. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), Pravila studiranja za I ciklus studija visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, te Odluke o raspisivanju konkursa za upis studenata u prvu godinu I ciklusa u studijskoj 2020/2021. godini na organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, broj: 01-96/20 od 29.04.2020. godine, visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, objavljuje konkurs.

Konkurs se raspisuje za upis u prvu godinu I ciklusa studija koji se organizuje na fakultetima visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University (u daljem tekstu: organizacione jedinice).

Prijave na konkurs za upis podnose se do 01.06.2020. godine, a rezultati konkursa će biti objavljeni u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo. Potpisivanje ugovora o studiranju izvršit će se nakon proteka zakonskog roka za prigovor.

Upis primljenih studenata obavit će se u periodu od 10.06. do 24.06.2020. godine, s tim da organizacione jedinice koje popune upisnu kvotu, upis mogu vršiti i prije predviđenog termina, a po okončanju žalbenog roka.

Godišnja cijena školarine prvog ciklusa studija na Internacionalnom Burč univerzitetu, odnosno organizacionim jedinicama u njegovom sastavu,  iznosi:

 • I  ciklus studija (redovan samofinansirajući studij i DL studij)

Fakultet za edukaciju i humanističke nauke – Faculty of Education and Humanities:

 • Studijski program Grafički dizajn i multimedija 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće i strane studente;
 • Studijski program Digitalne komunikacije i odnosi s javnošću 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće i strane studente;
 • Odsjek za anglistiku – smjer Engleski jezik i književnost 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće i strane studente.

Fakultet za ekonomiju i društvene nauke – Faculty of Economics and Social Sciences:

 • Odsjek za menadžment – svi smjerovi 7.000,00 (sedamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće i strane studente;
 • Odsjek za međunarodne odnose i evropske studije 7.000,00 (sedamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće i strane studente.

Fakultet za inžinjering i prirodne nauke – Faculty of Engineering and Natural Sciences:

 • Odsjek za informacijske tehnologije 7.000,00 (sedamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće i strane studente;
 • Odsjek za elektrotehniku 7.000,00 (sedamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće i strane studente;
 • Odsjek za arhitekturu 7.000,00 (sedamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €)  po godini studija za domaće i strane studente;
 • Odsjek za genetiku i bioinžinjering 7.000,00 (sedamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće i strane studente.
 • Studijski program Građevinarstvo 7.000,00 (sedamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće i strane studente.

Pripremna škola engleskog jezika – Preparatory School of English Language:

 • 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće i strane studente.

Visina cijena ostalih usluga na Internacionalnom Burč univerzitetu, odnosno organizacionim jedinicama u njegovom sastavu utvrđena je Odlukom o visini cijena usluga i drugih troškova studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University.

Opće odredbe i upute za prijavu na konkurs, pogledajte ovdje.