KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University u studijskoj 2021/2022. godini - International Burch University
KONKURS za upis studenata u prvu godinu III ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University u studijskoj 2021/2022. godini
June 1, 2021
KONKURS za imenovanje dekana Fakulteta za edukaciju i humanističke nauke
June 11, 2021

KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University u studijskoj 2021/2022. godini

Na osnovu članova 79. do 85. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 i 40/20), Pravila studiranja za II ciklus studija visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, te Odluke o raspisivanju konkursa za upis studenata u prvu godinu II ciklusa u studijskoj 2020/2021. godini na organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, broj: 01- 114-4/21 od 28.04.2021. godine, visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, o b j a v l j u j e

KONKURS

za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University u studijskoj 2021/2022. godini

Konkurs se raspisuje za upis u prvu godinu II ciklusa studija koji se organizuje na fakultetima visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University (u daljem tekstu: organizacione jedinice).

Prijave na konkurs za upis u prvom upisnom roku podnose se do 28.06.2021. godine. Prijemni ispit na svim organizacionim jedinicama održat će se u periodu od 01.07. do 05.07.2021. godine. Potpisivanje ugovora o studiranju izvršit će se nakon proteka zakonskih rokova za prigovor.

Upis primljenih studenata u prvom upisnom roku obavit će se u periodu od 19.07. do 26.07.2021. godine, s tim da organizacione jedinice koje popune upisnu kvotu, upis mogu vršiti i prije predviđenog termina, a po okončanju žalbenog roka.

Godišnja cijena školarine II ciklusa studija na Internacionalnom Burč univerzitetu, odnosno organizacionim jedinicama u njegovom sastavu,  iznosi:

  • II ciklus studija (redovan samofinansirajući studij i DL studij)

Fakultet za edukaciju i humanističke nauke – Faculty of Education and Humanities:

  • Odsjek za anglistiku – smjer Engleski jezik i književnost 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće i strane studente;
  • Odsjek za orijentalnu filologiju – smjer Turski jezik i književnost 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće i strane studente.

Fakultet za ekonomiju i društvene nauke – Faculty of Economics and Social Sciences:

  • Odsjek za menadžment – poslovna administracija (MBA program) 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće i strane studente;
  • Odsjek za međunarodne odnose i evropske studije 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće i strane studente.

Fakultet za inžinjering i prirodne nauke – Faculty of Engineering and Natural Sciences:

  • Odsjek za informacijske tehnologije 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće i strane studente;
  • Odsjek za elektrotehniku 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće i strane studente;
  • Odsjek za arhitekturu 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće i strane studente;
  • Odsjek za genetiku i bioinžinjering 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće i strane studente.

Pripremna škola engleskog jezika – Preparatory School of English Language:

  • 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće i strane studente.

Visina cijena ostalih usluga na Internacionalnom Burč univerzitetu, odnosno organizacionim jedinicama u njegovom sastavu utvrđena je Odlukom o visini cijena usluga i drugih troškova studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University.

Opće odredbe i upute za prijavu na konkurs pogledajte ovdje.