Poziv za dostavu ponuda – Erasmus + „Sustainable University – Enterprise Cooperation for Improving Graduate Employability“ – SUCCESS (618975-EPP-1-2020-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP) - International Burch University
KONKURS za izbor u akademska zvanja
August 26, 2021
Poziv za dostavu ponuda – Erasmus + „Sustainable University – Enterprise Cooperation for Improving Graduate Employability“ – SUCCESS (618975-EPP-1-2020-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP)
August 30, 2021

Poziv za dostavu ponuda – Erasmus + „Sustainable University – Enterprise Cooperation for Improving Graduate Employability“ – SUCCESS (618975-EPP-1-2020-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP)

U sklopu realizacije projekta Evropske Unije (Erasmus + „Sustainable University – Enterprise Cooperation for Improving Graduate Employability“) vršit će se nabavka opreme prema tehničkoj specifikaciji dostavljenoj u prilogu ovog Zahtjeva, te Vas pozivamo da dostavite Vašu ponudu za opremu u skladu sa tehničkim specifikacijama i zahtjevanim količinama specificiranim u Prilogu.

  1. Ponuda mora obuhvatati sve tražene resurse. Posao će biti dodjeljen firmi koja ponudi najnižu evaluairanu ukupnu cijenu.
  2. Vaša ponuda treba biti adresirana i dostavljena na:

Adresa: INTERNACIONALNI BURČ UNIVERZITET, Francuske revolucije bb, 71210 Ilidža, sa naznakom projekta Erasmus + „Sustainable University – Enterprise Cooperation for Improving Graduate Employability“ pod brojem: 618975-EPP-1-2020-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP.

3. Ponuda treba da sadrži:

  • Pismo dobavljača sa naznakom naziva firme i tačnom adresom, broj telefona i telefaksa, email adresu, identifikacioni broj te broj računa i naziv banke kod koje se isti vodi;
  • Tehničku dokumentaciju i druge informacije koje se odnose na opremu uključujući imena i adrese firmi za obezbjeđenje servisa;
  • Sve cijene moraju biti iskazane u EUR i KM valutama. Za svaku stavku u ponudi potrebno je navesti cijenu. Cijene su iskazane sa i bez PDV-a. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama. Jedinična cijena stavke se ne smatra računarskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.
  • Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim rednim brojem stranica i pečatom firme;
  • Kopiju o registraciji firme.

4. Plaćanje opreme će biti izvršeno na račun firme koja dostavi najpovoljniju ponudu. Krajnji rok za dostavljanje zatvorenih ponuda (sa naznakom „NE OTVARATI“), uz naziv projekta Erasmus + „Sustainable University – Enterprise Cooperation for Improving Graduate Employability“ pod brojem: 618975-EPP-1-2020-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP, na adresu navedenu u paragrafu 2 je: 7 dana od dana objavljivanja poziva. Ponude dostavljene kasnije neće se uzimati u razmatranje.

5. EVALUACIJA I DODJELA UGOVORA; Ugovor će se dodijeliti najpovoljnijem ponuđaču pod uslovom da je ispunio zahtjevane tehničke specifikacije iz ovog poziva te dostavio traženu dokumentaciju.

6. Zahtjevani garantni rok za opremu je: 5 godina.

7. Ponuđač za isporuku robe i usluga zahtjevane ovim tenderom mora biti registrovan za navedene vrste djelatnosti što dokazuje podnošenjem rješenja o registraciji (može i kopija).

Za dodatne informacije možete se obratiti:

Doc.dr. Nataša Tandir
Tel.: 033/944-422
Email: [email protected]

Zerina Novalić
Tel.: 033/944-403
Email: [email protected]

Ajdin Mekić
Tel.: 033/944-443
Email: [email protected]

Obrazac za cijenu ponuda