Poziv za dostavu ponuda za nabavku opreme u sklopu projekta Erasmus + “Knowledge Triangle for a Low Carbon Economy” - International Burch University
Poziv za dostavu ponuda – za nabavku opreme u sklopu projekta Erasmus + “Sustainable University – Enterprise Cooperation for Improving Graduate Employability”
September 21, 2021
Konkurs za izbor/napredovanje u akademska zvanja
October 6, 2021

Poziv za dostavu ponuda za nabavku opreme u sklopu projekta Erasmus + “Knowledge Triangle for a Low Carbon Economy”

Predmet poziva za dostavu ponuda je nabavka opreme u sklopu realizacije projekta Evropske Unije (Erasmus + „Knowledge Triangle for a Low Carbon Economy“) prema obrascu za cijenu ponuda i tehničkoj specifikaciji objavljenoj na stranici univerziteta : www.ibu.edu.ba

1. Ugovorni organ : Internacionalni Burch univerzitet

Adresa : Francuske revolucije bb

Telefon:033/944-400

Faks: 033/944-500

Web adresa: www.ibu.edu.ba

2. Nabavka opreme u LOT- ovima kako slijedi :

 LOT 1 : NABAVKA LABORATORIJSKE I MREŽNE OPREME

 LOT 2 : NABAVKA INFORMACIONE I KOMUNIKACIJSKE OPREME

 LOT 2 : NABAVKA FOTOGRAFSKE I VIDEO OPREME

Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije:

 LOT 1 : NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME

      1. Jetson Nano Developer Kit – količina 1

      2. Load (Opterećenje) – količina 1

      3. Analizator (Tranzistor Analyzer Curve Tracer) – količina 1

      4. Termalna kamera – količina 1

      5. EtherCAT Coupler for E-bus terminals – količina 1

      6. Bus end cover for ELxxxx, cover for power and E-bus contacts, grey – količina 1

      7. Serial interface RS 232 – količina 1

      8. Serial interface RS422/RS485 – količina 1

  9. Servomotor terminal with OCT, integrated absolute value interface, 50VDC,     4.5A(Irms) 2 digital inputs 24 V DC – količina 1

    10. Servomotor – količina 1

    11. One Cable Technology for power and feedback – količina 1

    12. Robot – količina 1

    13. Camera for robot – količina 1

    14. Pokretna traka za robot– količina 1

    15. Dodatna osa robota DOF– količina 1

16. Power quality analyzer, 3 phase potable energy meter with software- količina 1

    17. DC/DC Converter

 LOT 2 : NABAVKA INFORMACIONE I KOMUNIKACIJSKE OPREME

      1.  Laptop – količina 4

      2. Projektor – količina 2

      3. Smart TV – količina 1

      4. 3D Printer – količina 1

      5. Desktopni računar sa monitorom – količina 4

LOT 3 : NABAVKA FOTOGRAFSKE OPREME

      1. Memorijska kartica 64 GB – 1 komad

      2. Torba za memorijske kartice -2 komad

      3. FULL HD Monitor – 1 komad

      4. LED Tube with Internal Battery – količina 1

      5.  Dust-Removal Tool  – količina 1

      6.  Mount Adapter – količina 1

      7.  Digital Camera – količina 1

      8.  Lens – količina 1

      9. Lens – količina 1

      10. Lens – količina 1

      11. Torba – količina 1

3. Način dostavljanja ponude: Putem pošte na adresu : INTERNACIONALNI BURČ UNIVERZITET, Francuske revolucije bb, 71210 Ilidža, sa naznakom projekta Erasmus + „Knowledge Triangle for a Low Carbon Economy“ pod brojem: 618109-EEP-1-2020-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP

Ponuđači mogu dostaviti ponudu za jedan lot ili više lotova. Za svaki lot se podnosi posebna ponuda. U ponudi unutar lota moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definisano obrascem za cijenu ponude i tehničklim specifikacijama (Obrazac za cijenu ponude sa tehničkim specifikacija dostupan na www.ibu.edu.ba).

4. Ponuda treba da sadrži:

  • Pismo dobavljača sa naznakom naziva firme i tačnom adresom, broj telefona i telefaksa, email adresu, identifikacioni broj te broj računa i naziv banke kod koje se isti vodi;
  • Tehničku dokumentaciju i druge informacije koje se odnose na opremu uključujući imena i adrese firmi za obezbjeđenje servisa;
  • Sve cijene moraju biti iskazane u EUR i KM valutama. Za svaku stavku u ponudi potrebno je navesti cijenu. Cijene su iskazane sa i bez PDV-a. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama. Jedinična cijena stavke se ne smatra računarskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.
  • Svi listovi ponude moraju biti označeni rednim brojem stranica i pečatom firme;
  • Kopiju o registraciji firme.

4. Krajnji rok za dostavljanje zatvorenih ponuda (sa naznakom „NE OTVARATI“), uz naziv projekta „Erasmus + „Knowledge Triangle for a Low Carbon Economy““ pod brojem: 618109-EEP-1-2020-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP ,na adresu navedenu u paragrafu 2 je: 7 dana od dana objavljivanja poziva (28.9.2021.)

Ponude dostavljene kasnije neće se uzimati u razmatranje.

5. Evaluacija i dodjela ugovora:  Ugovor će se dodijeliti ekonomski najpovoljnijem ponuđaču pod uslovom da je ispunio zahitjevane tehničke specifikacije iz ovog poziva te dostavio traženu dokumentaciju. Ponude će biti evaluirane prema sljedećim kriterijima:

    – Tehnička specifikacija (TC) 50 bodova

    – Cijena ponude ( CP)  20 bodova

    – Rok isporuke  (RI) 15 bodova

    – Garancijski rok na opremu (GI) 15 bodova

6.  Plaćanje opreme će biti izvršeno na račun firme sa kojom je potpisan ugovor, 50 % avansno po potpisivanju ugovora, a 50 % nakon što se utvrdi da je sva oprema ispravno isporučena i instalirana. Rok za isporuku za LOT 1 je 60 dana ,za LOT 2 i LOT 3 je 45 dana od dana potpisivanja ugovora.

7. Ponuđač za isporuku robe i usluga zahtijevane ovim tenderom mora biti registrovan za navedene vrste djelatnosti što dokazuje podnošenjem rješenja o registraciji (može i kopija).

Za dodatne informacije možete se obratiti na :

Zerina Novalić

Tel.: 033/944-403

Email: [email protected]

Ajdin Mekić

Tel.: 033/944-443

Email: [email protected]

Prof. dr. Mirza Šarić

Tel.: 033/944-461

Email: [email protected]

Obrazac za cijenu ponude LOT 1

Obrazac za cijenu ponude LOT 2

Obrazac za cijenu ponude LOT 3