Poziv za dostavu ponuda – za nabavku opreme u sklopu projekta Erasmus + “Sustainable University – Enterprise Cooperation for Improving Graduate Employability” - International Burch University
Poziv za dostavu ponuda – za nabavku opreme u sklopu projekta Erasmus + „Transforming Architectural and Civil Engineering Education Towards a Sustainable Model“
September 21, 2021
IBU Cover photo
Poziv za dostavu ponuda za nabavku opreme u sklopu projekta Erasmus + “Knowledge Triangle for a Low Carbon Economy”
September 29, 2021

Poziv za dostavu ponuda – za nabavku opreme u sklopu projekta Erasmus + “Sustainable University – Enterprise Cooperation for Improving Graduate Employability”

Predmet poziva za dostavu ponuda je nabavka opreme u sklopu realizacije projekta Evropske Unije (Erasmus + „Sustainable University – Enterprise Cooperation for Improving Graduate Employability“) prema obrascu za cijenu ponuda i tehničkoj specifikaciji objavljenoj na stranici univerziteta : www.ibu.edu.ba

1. Ugovorni organ : Internacionalni Burch univerzitet

Adresa : Francuske revolucije bb

Telefon:033/944-400

Faks: 033/944-500

Web adresa: www.ibu.edu.ba

2. Nabavka opreme u LOT- ovima kako slijedi :

 LOT 1 : NABAVKA INFORMACIONE I KOMUNIKACIJSKE OPREME

 LOT 2 : NABAVKA SOFTVERA

Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije:

 LOT 1 : NABAVKA INFORMACIONE I KOMUNIKACIJSKE OPREME

      1. Smart TV LED  – količina 2

      2. Video konferencijsko rješenjekoličina 1

      3. Konferencijski mikrofon količina 1

      4. Google chromeCast 3. Generacije – količina 8

      5. Desktop računar sa monitorom  – količina 13

LOT 2 : NABAVKA SOFTVERA

      1. Softver ( Business Simulation Software, minimalan broj licenci godiišnje 50, minimalno trajanje korištenja 2 godine ) – garancija i podrška 2 godine

3. Način dostavljanja ponude: Putem pošte na adresu : INTERNACIONALNI BURČ UNIVERZITET, Francuske revolucije bb, 71210 Ilidža, sa naznakom projekta Erasmus + „Sustainable University – Enterprise Cooperation for Improving Graduate Employability“ pod brojem: 618975-EPP-1-2020-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP

Ponuđači mogu dostaviti ponudu za jedan lot ili oba lota. Za svaki lot se podnosi posebna ponuda. U ponudi unutar lota moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definisano obrascem za cijenu ponude i tehničklim specifikacijama (Obrazac za cijenu ponude sa tehničkim specifikacija dostupan na www.ibu.edu.ba).

4. Ponuda treba da sadrži:

  • Pismo dobavljača sa naznakom naziva firme i tačnom adresom, broj telefona i telefaksa, email adresu, identifikacioni broj te broj računa i naziv banke kod koje se isti vodi;
  • Tehničku dokumentaciju i druge informacije koje se odnose na opremu uključujući imena i adrese firmi za obezbjeđenje servisa;
  • Sve cijene moraju biti iskazane u EUR i KM valutama. Za svaku stavku u ponudi potrebno je navesti cijenu. Cijene su iskazane sa i bez PDV-a. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama. Jedinična cijena stavke se ne smatra računarskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.
  • Svi listovi ponude moraju biti označeni rednim brojem stranica i pečatom firme;
  • Kopiju o registraciji firme.

4. Krajnji rok za dostavljanje zatvorenih ponuda (sa naznakom „NE OTVARATI“), uz naziv projekta „Sustainable University – Enterprise Cooperation for Improving Graduate Employability“ pod brojem: 618975-EPP-1-2020-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP, na adresu navedenu u paragrafu 2 je: 7 dana od dana objavljivanja poziva (28.9.2021)

Ponude dostavljene kasnije neće se uzimati u razmatranje.

5. Evaluacija i dodjela ugovora:  Ugovor će se dodijeliti ekonomski najpovoljnijem ponuđaču pod uslovom da je ispunio zahtijevane tehničke specifikacije iz ovog poziva, dostavio traženu dokumentaciju.  Ponude će biti evaluirane prema sljedećim kriterijima:

    – Tehnička specifikacija (TC) 50 bodova

    – Cijena ponude ( CP)  20 bodova

    – Rok isporuke  (RI) 15 bodova

    – Garancijski rok na opremu (GI) 15 bodova

6.  Plaćanje opreme će biti izvršeno na račun firme sa kojom je potpisan ugovor, 50 % avansno po potpisivanju ugovora, a 50 % nakon što se utvrdi da je sva oprema ispravno isporučena i instalirana. Rok za isporuku za LOT 1 i za LOT 2 je 45 dana od dana potpisivanja ugovora.

7. Ponuđač za isporuku robe i usluga zahtjevane ovim tenderom mora biti registrovan za navedene vrste djelatnosti što dokazuje podnošenjem rješenja o registraciji (može i kopija).

Za dodatne informacije možete se obratiti na :

Zerina Novalić

Tel.: 033/944-403

Email: [email protected]

Ajdin Mekić

Tel.: 033/944-443

Email: [email protected]

Doc.dr. Nataša Tandir

Tel.: 033/944-422

Email: [email protected]

Obrazac za cijenu ponude LOT 1

Obrazac za cijenu ponude LOT 2