PRODUŽENJE KONKURSA za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija u studijskoj 2019/2020. godini - International Burch University
PRODUŽENJE KONKURSA za upis studenata u prvu godinu III ciklusa studija u studijskoj 2019/2020. godini
August 6, 2019
Postponement of Let’s Enjoy English 2020 Competition
March 11, 2020

PRODUŽENJE KONKURSA za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija u studijskoj 2019/2020. godini

Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), Odluke o produženju konkursa za upis studenata u prvu godinu I, II i III ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Intrenacionalni Burč univerzitet – International Burch University, broj: 01-174/19 od 26.06.2019. godine, te Saglasnosti za objavu Konkursa za upis studenata u prvu godinu I, II i III ciklusa studija u studijskoj 2019/2020. godini Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11/05-38-18913-1/19 od 30.04.2019. godine, visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, o b j a v l j u j e

KONKURS

za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University u studijskoj 2019/2020. godini

Konkurs se raspisuje za upis u prvu godinu II ciklusa studija koji se organizuje na fakultetima visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University (u daljem tekstu: organizacione jedinice).

Prijave na konkurs za upis podnose se do 13.09.2019. godine, a rezultati konkursa će biti objavljeni u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo. Potpisivanje ugovora o studiranju izvršit će se nakon proteka zakonskog roka za prigovor.

Upis primljenih studenata obavit će se u periodu od 23.09. do 27.09.2019. godine, s tim da organizacione jedinice koje popune upisnu kvotu, upis mogu vršiti i prije predviđenog termina, a po okončanju žalbenog roka.

Godišnja cijena školarine II ciklusa studija na Internacionalnom Burč univerzitetu, odnosno organizacionim jedinicama u njegovom sastavu,  iznosi:

–        II ciklus studija

  1. 1.      Fakultet za edukaciju i humanističke nauke – Faculty of Education and Humanities

–        Odsjek za anglistiku 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) za domaće studente, odnosno 10.000,00 (destethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) za strane studente[1].

  1. 2.      Fakultet za ekonomiju i društvene nauke – Faculty of Economics and Social Sciences

–        Odsjek za menadžment – poslovna administracija (MBA program) 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće studente. Za strane studente cijena prve godine master studija iznosi 10.000,00 (desethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €), a cijena druge godine studija iznosi 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);

–        Odsjek za međunarodne odnose i evropske studije 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće studente. Za strane studente cijena prve godine master studija iznosi 10.000,00 (desethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €), a cijena druge godine studija iznosi 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €).

  1. 3.      Fakultet za inžinjering i prirodne nauke – Faculty of Engineering and Natural Sciences

–        Odsjek za informacijske tehnologije 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće studente. Za strane studente cijena prve godine master studija iznosi 10.000,00 (desethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €), a cijena druge godine studija, iznosi 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);

–        Odsjek za elektrotehniku 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće studente. Za strane studente cijena prve godine master studija iznosi 10.000,00 (desethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €), a cijena druge godine studija, iznosi 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);

–        Odsjek za arhitekturu 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće studente. Za strane studente cijena prve godine master studija iznosi 10.000,00 (desethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €), a cijena druge godine studija, iznosi 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);

–        Odsjek za genetiku i bioinžinjering 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće studente. Za strane studente cijena prve godine master studija iznosi 10.000,00 (desethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €), a cijena druge godine studija, iznosi 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €).

–        II ciklus studija – Studij učenjem na daljinu (Distance Learning)

  1. 1.      Fakultet za edukaciju i humanističke nauke – Faculty of Education and Humanities

–        Odsjek za anglistiku – studij na daljinu 2.500,00 (dvijehiljadeipetsto) KM (protuvrijednost izražena u €) za domaće studente, odnosno 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) za strane studente.

  1. 2.      Fakultet za ekonomiju i društvene nauke – Faculty of Economics and Social Sciences

–        Odsjek za menadžment – poslovna administracija (MBA program) studij na daljinu  6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) za domaće studente. Za strane studente cijena prve godine master studija iznosi 10.000,00 (desethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €), a cijena druge godine studija iznosi 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);

–        Odsjek za međunarodne odnose i evropske studije – studij na daljinu 2.500,00 (dvijehiljadeipetsto) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće studente. Za strane studente cijena prve godine master studija iznosi 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €), a cijena druge godine studija iznosi 2.500,00 (dvijehiljadeipetsto) KM (protuvrijednost izražena u €).

  1. 3.      Fakultet za inžinjering i prirodne nauke – Faculty of Engineering and Natural Sciences

–        Odsjek za informacijske tehnologije – studij na daljinu 2.500,00 (dvijehiljadeipetsto) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće studente. Za strane studente cijena prve godine master studija iznosi 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €), a cijena druge godine studija, iznosi 2.500,00 (dvijehiljadeipetsto) KM (protuvrijednost izražena u €).

Visina cijena ostalih usluga na Internacionalnom Burč univerzitetu, odnosno organizacionim jedinicama u njegovom sastavu utvrđena je Odlukom o visini cijena usluga i drugih troškova studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University.

OPĆE ODREDBE

U prvu godinu II ciklusa studija u studijskoj 2019/2020. godini kandidati se upisuju u skladu sa Odlukom o utvrđivanju broja studenata za studijsku 2019/2020. godinu na organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, odnosno planom upisa studenata.

Nastava na II ciklusu studija na svim odsjecima i studijskim programima se izvodi prema modelu +1 (jednogodišnjem trajanju), odnosno +2 (dvogodišnjem trajanju). Pravo učešća na Konkursu na studij II ciklusa imaju svi studenti sa završenim I ciklusom obrazovanja (bolonjski i pred-bolonjski plan i program). Studenti sa završenim I ciklusom studija u trajanju od tri godine (180 ECTS) obavezni su upisati II ciklus studija u trajanju od dvije godine prema modelu +2, dok studenti sa završenim prvim ciklusom studija u trajanju od četiri godine (240 ECTS) mogu upisati II ciklus studija u trajanju od jednu godinu prema modelu +1.

Kandidati koji ispunjavaju uslove za upis na II ciklus studija imaju pravo upisa i na programe iz drugih oblasti koji se razlikuju od oblasti studijskog programa prvog ciklusa studija koji su završili, pod uslovima koje utvrdi Univerzitet.

Pravo upisa imaju i kandidati koji su obrazovanje stekli izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Izuzetno, kandidati koji su studij završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkursu i prije izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije diplome o završenom obrazovanju u inostranstvu, ali se u prvu godinu II ciklusa studija mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije o završenom studiju u inostranstvu, a najkasnije do početka studijske 2019/2020. godine. Ukoliko ovi kandidati prilikom predaje dokumentacije za upis nemaju nostrificiranu diplomu, organizaciona jedinica je dužna zaprimiti ostalu dokumentaciju i uključiti kandidata u postupak za upis prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo. U izuzetnim slučajevima kandidat se može uslovno upisati u prvu godinu II ciklusa studija prije izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije diplome, uz prezentiranje potvrde da je postupak nostrifikacije odnosno ekvivalencije po njegovom zahtjevu u toku i da kašnjenje u donošenju odgovarajućeg rješenja nije rezultat njegovog propusta koji mu se može staviti na teret.

Prijem i upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija provodi posebna komisija koju imenuje vijeće organizacione jedinice u okviru visokoškolske ustanove. Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, koja je sastavni dio ovog konkursa.

Za prijave na konkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija kandidat je dužan predati slijedeće dokumente:

–          Zahtjev za upis / aplikacijska forma u kome je tačno naznačen odsjek / studijski program na koji konkuriše,

–          Originalna diploma i dodatak diplomi, odnosno uvjerenje o diplomiranju (za studente koji su završili Bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini, odnosno nostrificirana diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini,

–          Izvod iz matične knjige rođenih,

–          Uvjerenje o državljanstvu.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Ukoliko se u prvom upisnom roku ne primi planirani broj kandidata, Univerzitet ima pravo objaviti naknadni konkurs. Pravo prijave na naknadni konkurs imaju kandidati koji konkurišu prvi put za upis, kao i kandidati koji su konkurisali u prvom roku.

Univerzitet i organizacione jedinice su obavezni da prije upisa studenata u studijsku godinu na javan i transparentan način objavom na oglasnoj ploči i svojoj WEB-stranici upoznaju sve studente sa pravilima studiranja, nastavnim planom i programom, te akademskom titulom i stručnim zvanjem  koja se stiče nakon završetka studija.

ODLUKA O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDOSLIJEDA PRIJEMA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU II i III CIKLUSA STUDIJA NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI INTERNACIONALNI BURČ UNIVERZITET – INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY U STUDIJSKOJ 2019/2020. GODINI

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuju se zajednički kriteriji i mjerila za bodovanje i upis kandidata u prvu godinu II i III ciklusa studija na organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove Internacionalni Burč Univerzitet – International Burch University (u daljem tekstu: Univerzitet) u studijskoj 2019/2020. godini.

Član 2.

Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu II i III ciklusa studija vršit će se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji na osnovu:

–        općeg uspjeha kandidata na prethodnom ciklusu studija,

–        rezultata postignutih na prijemnom ispitu/intervju,

–        rezultata postignutih na testu znanja engleskog jezika.

Član 3.

Broj bodova na osnovu općeg uspjeha kandidata na prethodnom ciklusu studija iznosi maksimalno 25, a utvrđuje se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta u svim godinama studija, zaokružena na dvije decimale pomnoži sa 2,5.

Član 4.

Broj bodova na osnovu uspjeha postignutog na prijemnom ispitu, koji se provodi u formi intervjua (usmeno), iznosi maksimalno 50 i sastoji se od tri pitanja, od kojih jedno pitanje nosi 20 bodova, a dva pitanja po 15 bodova.

Član 5.

(1)   Broj bodova na osnovu testa znanja engleskog jezika iznosi maksimalno 25 i sastoji se od 50 pitanja, s tim da svako ispitno pitanje nosi 0,5 bodova.

(2)   Minimalan broj bodova, na osnovu testa znanja engleskog jezika, potrebnih za prolaz iznosi 12,5.

Član 6.

(1)   Postupak provođenja ove odluke vrše komisije koju imenuju vijeća organizacionih jedinica.

(2)   Nakon zbrajanja bodova, za svakog kandidata pojedinačno, komisija sačinjava preliminarnu rang-listu svih kandidata (uključujući i spisak primljenih kandidata) i oglašava je na oglasnoj ploči, a u roku od dva dana od isteka roka za podnošenje prijava na konkurs.

(3)   Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor vijeću organizacione jedinice u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

(4)   Vijeće organizacione jedinice dužno je da u roku od tri dana odluči o prigovoru i o tome obavijesti kandidata. Odluka vijeća organizacione jedinice je konačna.

(5)   Konačni spisak upisanih studenata u svim statusima, Univerzitet je obavezan objaviti najkasnije dva dana nakon isteka roka za donošenje odluke po izjavljenom prigovoru i dostaviti Ministarstvu najkasnije sedam dana prije početka studijske godine.

Član 7.

Kandidati koji, u skladu sa konkursom, budu primljeni na odgovarajući studijski program, za upis u prvu godinu I ciklusa studija, pored već predatih dokumenata, podnose:

– upisni, semestralni list i ŠV obrazac,

– upisnicu – indeks,

– podatke o zdravstvenom stanju – ljekarsko uvjerenje i

– 4 slike (format za pasoš).

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU II CIKLUSA STUDIJA NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI INTERNACIONALNI BURČ UNIVERZITET – INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY U STUDIJSKOJ 2019/2020. GODINI

Drugi ciklus studija – redovni samofinansirajući studenti

                         Redni brojNaziv organizacione jedinice/fakulteta/odsjekaBroj studenata(redovni samofinansirajući)
UkupnoDržavljani BiHStrani državljani
Fakultet za edukaciju i humanističke nauke – Faculty of Education and Humanities 
 –          Odsjek za anglistiku – Smjer: Engleski jezik i književnost251510 
Fakultet za ekonomiju i društvene nauke – Faculty of Economics and Social Sciences 
 –          Odsjek za menadžment (Magistarski program iz poslovne administracije – Master of Business Administration)806020 
–          Odsjek za međunarodne odnose i evropske studije (studijski programi: Međunarodni odnosi i evropske studije; Migracije i razvoj)503020  
 Fakultet za inžinjering i prirodne nauke – Faculty of Engineering and Natural Sciences 
 –          Odsjek za informacijske tehnologije453015 
–          Odsjek za arhitekturu352510 
–          Odsjek za genetiku i bioinžinjering352510 
–          Odsjek za elektrotehniku352510 

Drugi ciklus studija – DL (Distance learning) studenti

 Redni broj Naziv organizacione jedinice/fakulteta/odsjekaBroj studenata(DL samofinansirajući)
UkupnoDržavljani BiHStrani državljani
 Fakultet za edukaciju i humanističke nauke – Faculty of Education and Humanities
 –          Odsjek za anglistiku – Smjer: Engleski jezik i književnost301020
 Fakultet za ekonomiju i društvene nauke – Faculty of Economics and Social Sciences
 –          Odsjek za menadžment (Magistarski program iz poslovne administracije – Master of Business Administration – MBA)402020
–          Odsjek za međunarodne odnose i evropske studije (studijski programi: Međunarodni odnosi i evropske studije; Migracije i razvoj)251510 
 Fakultet za inžinjering i prirodne nauke – Faculty of Engineering and Natural Sciences
 –          Odsjek za informacijske tehnologije402020

[1] Za studente država sa područja bivše Jugoslavije primjenjuju se cijene kao i za domaće studente.