PRODUŽENJE KONKURSA za upis studenata u prvu godinu III ciklusa studija u studijskoj 2019/2020. godini - International Burch University
Konkurs za izbor u akademska zvanja
August 6, 2019
PRODUŽENJE KONKURSA za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija u studijskoj 2019/2020. godini
August 7, 2019

PRODUŽENJE KONKURSA za upis studenata u prvu godinu III ciklusa studija u studijskoj 2019/2020. godini

Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), Odluke o produženju konkursa za upis studenata u prvu godinu I, II i III ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Intrenacionalni Burč univerzitet – International Burch University, broj: 01-174/19 od 26.06.2019. godine, te Saglasnosti za objavu Konkursa za upis studenata u prvu godinu I, II i III ciklusa studija u studijskoj 2019/2020. godini Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11/05-38-18913-1/19 od 30.04.2019. godine, visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, o b j a v l j u j e

KONKURS

za upis studenata u prvu godinu III ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University u studijskoj 2019/2020. godini

Konkurs se raspisuje za upis u prvu godinu III ciklusa studija koji se organizuje na fakultetima visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University (u daljem tekstu: organizacione jedinice).

Prijave na konkurs za upis podnose se do 13.09.2019. godine, a rezultati konkursa će biti objavljeni u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo. Potpisivanje ugovora o studiranju izvršit će se nakon proteka zakonskog roka za prigovor.

Za doktorske programe čija nastava prema akademskom kalendaru počinje nakon mjeseca oktobra 2019. godine, prijave na konkurs za upis podnose se najkasnije 15 (petnaest) dana prije predviđenog početka nastave na doktorskom studiju.

Upis primljenih studenata obavit će se u periodu od 23.09. do 27.09.2019. godine, s tim da organizacione jedinice koje popune upisnu kvotu, upis mogu vršiti i prije predviđenog termina, a po okončanju žalbenog roka.

Za prolongirane doktorske programe upis se vrši do popunjavanja upisnih kvota, a najkasnije 7 (sedam) dana prije početka nastave na doktorskom studiju, upis mogu vršiti i prije predviđenog termina, a po okončanju žalbenog roka.

Godišnja cijena školarine III ciklusa studija na Internacionalnom Burč univerzitetu, odnosno organizacionim jedinicama u njegovom sastavu,  iznosi:

–        III ciklus studija

 1. 1.      Fakultet za edukaciju i humanističke nauke – Faculty of Education and Humanities

–        Odsjek za anglistiku – domaći studenti:

 1. 1.      godina – 8.000,00 (osamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);
 2. 2.      godina – 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);
 3. 3.      godina – 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €).

–        Odsjek za anglistiku – strani studenti[1]:

 1. 1.      godina – 10.000,00 (desethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);
 2. 2.      godina – 6.000,00 (šethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);
 3. 3.      godina – 6.000,00 (šethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €).
 4. 2.      Fakultet za ekonomiju i društvene nauke – Faculty of Economics and Social Sciences

–        Odsjek za menadžment – domaći studenti:

 1. 1.      godina – 8.000,00 (osamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);
 2. 2.      godina – 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);
 3. 3.      godina – 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €).

–        Odsjek za menadžment – strani studenti:

 1. 1.      godina – 10.000,00 (desethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);
 2. 2.      godina – 6.000,00 (šethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);
 3. 3.      godina – 6.000,00 (šethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €).

–        Odsjek za međunarodne odnose i evropske studije – domaći studenti:

 1. 1.      godina – 8.000,00 (osamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);
 2. 2.      godina – 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);
 3. 3.      godina – 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €).

–        Odsjek za međunarodne odnose i evropske studije – strani studenti:

 1. 1.      godina – 10.000,00 (desethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);
 2. 2.      godina – 6.000,00 (šethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);
 3. 3.      godina – 6.000,00 (šethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €).
 1. 3.      Fakultet za inžinjering i prirodne nauke – Faculty of Engineering and Natural Sciences

–        Svi odsjeci Fakulteta za inžinjering i prirodne nauke – domaći studenti:

 1. 1.      godina – 8.000,00 (osamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);
 2. 2.      godina – 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);
 3. 3.      godina – 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €).

–        Svi odsjeci Fakulteta za inžinjering i prirodne nauke – strani studenti:

 1. 1.      godina – 10.000,00 (desethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);
 2. 2.      godina – 6.000,00 (šethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);
 3. 3.      godina – 6.000,00 (šethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €).

–        III ciklus studija – Studij učenjem na daljinu (Distance Learning)

 1. 1.      Fakultet za edukaciju i humanističke nauke – Faculty of Education and Humanities

–        Odsjek za anglistiku – domaći i strani DL studenti:

 1. 1.      godina – 8.000,00 (osamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);
 2. 2.      godina – 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);
 3. 3.      godina – 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €).
 4. 2.      Fakultet za ekonomiju i društvene nauke – Faculty of Economics and Social Sciences

–        Odsjek za menadžment  i Odsjek za međunarodne odnose i evropske studije – domaći i strani DL studenti:

 1. 1.      godina – 8.000,00 (osamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);
 2. 2.      godina – 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);
 3. 3.      godina – 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €).
 1. 3.      Fakultet za inžinjering i prirodne nauke – Faculty of Engineering and Natural Sciences

–        Odjsek za informacijske tehnologije – domaći i strani DL studenti:

 1. 1.      godina – 8.000,00 (osamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);
 2. 2.      godina – 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);
 3. 3.      godina – 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €).

Visina cijena ostalih usluga na Internacionalnom Burč univerzitetu, odnosno organizacionim jedinicama u njegovom sastavu utvrđena je Odlukom o visini cijena usluga i drugih troškova studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University.

OPĆE ODREDBE

U prvu godinu III ciklusa studija u studijskoj 2019/2020. godini kandidati se upisuju u skladu sa Odlukom o utvrđivanju broja studenata za studijsku 2019/2020. godinu na organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, odnosno planom upisa studenata.

Kandidati koji ispunjavaju uslove za upis na III ciklus studija imaju pravo upisa i na programe iz drugih oblasti koji se razlikuju od oblasti studijskog programa drugog ciklusa studija koji su završili, pod uslovima koje utvrdi Univerzitet.

Na III ciklus (doktorski studij)  pravo upisa imaju svi studenti koji su završili magistarske studije prema bolonjskom modelu studija, kao i svi koji su završili postdiplomske studije  prema ranijem modelu studija i stekli zvanje Magistar nauka, odnosno istim se dozvoljava upis na treći ciklus studija u skladu sa članom 180. stav (8) i stav (9) Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine KS“ broj 33/17) koji propisuje da lica koja su stekla naučni stepen magistra nauka prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovog Zakona imaju pravo nastaviti studij trećeg ciklusa studija po bolonjskom studiju na visokoškolskoj ustanovi u Kantonu Sarajevo, te se navedenim licima priznaje 60 ECTS studijskih bodova-kredita.

Pravo upisa imaju i kandidati koji su obrazovanje stekli izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Izuzetno, kandidati koji su studij završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkursu i prije izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije diplome o završenom obrazovanju u inostranstvu, ali se u prvu godinu III ciklusa studija mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije o završenom studiju u inostranstvu, a najkasnije do početka studijske 2019/2020. godine. Ukoliko ovi kandidati prilikom predaje dokumentacije za upis nemaju nostrificiranu diplomu, organizaciona jedinica je dužna zaprimiti ostalu dokumentaciju i uključiti kandidata u postupak za upis prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo. U izuzetnim slučajevima kandidat se može uslovno upisati u prvu godinu III ciklusa studija prije izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije diplome, uz prezentiranje potvrde da je postupak nostrifikacije odnosno ekvivalencije po njegovom zahtjevu u toku i da kašnjenje u donošenju odgovarajućeg rješenja nije rezultat njegovog propusta koji mu se može staviti na teret.

Prijem i upis studenata u prvu godinu III ciklusa studija provodi posebna komisija koju imenuje vijeće organizacione jedinice u okviru visokoškolske ustanove. Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu II i III ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, koja je sastavni dio ovog konkursa.

Za prijave na konkurs za upis u prvu godinu III ciklusa studija kandidat je dužan predati slijedeće dokumente:

–          Zahtjev za upis / aplikacijska forma u kome je tačno naznačen odsjek / studijski program na koji konkuriše,

–          Originalna diploma i dodatak diplomi, odnosno uvjerenje o diplomiranju (za studente koji su završili Bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini, odnosno nostrificirana diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini,

–          Izvod iz matične knjige rođenih,

–          Uvjerenje o državljanstvu.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Ukoliko se u prvom upisnom roku ne primi planirani broj kandidata, Univerzitet ima pravo objaviti naknadni konkurs. Pravo prijave na naknadni konkurs imaju kandidati koji konkurišu prvi put za upis, kao i kandidati koji su konkurisali u prvom roku.

Univerzitet i organizacione jedinice su obavezni da prije upisa studenata u studijsku godinu na javan i transparentan način objavom na oglasnoj ploči i svojoj WEB-stranici upoznaju sve studente sa pravilima studiranja, nastavnim planom i programom, te akademskom titulom i stručnim zvanjem  koja se stiče nakon završetka studija.

ODLUKA O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDOSLIJEDA PRIJEMA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU II i III CIKLUSA STUDIJA NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI INTERNACIONALNI BURČ UNIVERZITET – INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY U STUDIJSKOJ 2019/2020. GODINI

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuju se zajednički kriteriji i mjerila za bodovanje i upis kandidata u prvu godinu II i III ciklusa studija na organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove Internacionalni Burč Univerzitet – International Burch University (u daljem tekstu: Univerzitet) u studijskoj 2019/2020. godini.

Član 2.

Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu II i III ciklusa studija vršit će se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji na osnovu:

–        općeg uspjeha kandidata na prethodnom ciklusu studija,

–        rezultata postignutih na prijemnom ispitu/intervju,

–        rezultata postignutih na testu znanja engleskog jezika.

Član 3.

Broj bodova na osnovu općeg uspjeha kandidata na prethodnom ciklusu studija iznosi maksimalno 25, a utvrđuje se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta u svim godinama studija, zaokružena na dvije decimale pomnoži sa 2,5.

Član 4.

Broj bodova na osnovu uspjeha postignutog na prijemnom ispitu, koji se provodi u formi intervjua (usmeno), iznosi maksimalno 50 i sastoji se od tri pitanja, od kojih jedno pitanje nosi 20 bodova, a dva pitanja po 15 bodova.

Član 5.

(1)   Broj bodova na osnovu testa znanja engleskog jezika iznosi maksimalno 25 i sastoji se od 50 pitanja, s tim da svako ispitno pitanje nosi 0,5 bodova.

(2)   Minimalan broj bodova, na osnovu testa znanja engleskog jezika, potrebnih za prolaz iznosi 12,5.

Član 6.

(1)   Postupak provođenja ove odluke vrše komisije koju imenuju vijeća organizacionih jedinica.

(2)   Nakon zbrajanja bodova, za svakog kandidata pojedinačno, komisija sačinjava preliminarnu rang-listu svih kandidata (uključujući i spisak primljenih kandidata) i oglašava je na oglasnoj ploči, a u roku od dva dana od isteka roka za podnošenje prijava na konkurs.

(3)   Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor vijeću organizacione jedinice u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

(4)   Vijeće organizacione jedinice dužno je da u roku od tri dana odluči o prigovoru i o tome obavijesti kandidata. Odluka vijeća organizacione jedinice je konačna.

(5)   Konačni spisak upisanih studenata u svim statusima, Univerzitet je obavezan objaviti najkasnije dva dana nakon isteka roka za donošenje odluke po izjavljenom prigovoru i dostaviti Ministarstvu najkasnije sedam dana prije početka studijske godine.

Član 7.

Kandidati koji, u skladu sa konkursom, budu primljeni na odgovarajući studijski program, za upis u prvu godinu I ciklusa studija, pored već predatih dokumenata, podnose:

– upisni, semestralni list i ŠV obrazac,

– upisnicu – indeks,

– podatke o zdravstvenom stanju – ljekarsko uvjerenje i

– 4 slike (format za pasoš).

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU III CIKLUSA STUDIJA NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI INTERNACIONALNI BURČ UNIVERZITET – INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY U STUDIJSKOJ 2019/2020. GODINI

Treći  ciklus studija – redovni samofinansirajući studenti

 Redni broj Naziv organizacione jedinice/fakulteta/odsjekaBroj studenata(redovni samofinansirajući)
UkupnoDržavljani BiHStrani Državljani
 Fakultet za edukaciju i humanističke nauke – Faculty of Education and Humanities
 –          Odsjek za anglistiku (svi smjerovi)1587
 Fakultet za ekonomiju i društvene nauke – Faculty of Economics and Social Sciences
 –          Odsjek za menadžment201010
–          Odsjek za međunarodne odnose i evropske studije201010
 Fakultet za inžinjering i prirodne nauke – Faculty of Engineering and Natural Sciences
 –          Odsjek za informacijske tehnologije201010
–          Odsjek za arhitekturu201010
–          Odsjek za genetiku i bioinžinjering251510
–          Odsjek za elektrotehniku201010

Treći ciklus – DL (Distance learning) studenti

Redni brojNaziv organizacione jedinice/fakulteta/odsjekaBroj studenata(redovni samofinansirajući – DL)
UkupnoDržavljani BiHStrani državljani
 Fakultet za edukaciju i humanističke nauke – Faculty of Education and Humanities
 –          Odsjek za anglistiku (svi smjerovi)1587
 Fakultet za ekonomiju i društvene nauke – Faculty of Economics and Social Sciences
 –          Odsjek za menadžment15510
–          Odsjek za međunarodne odnose i evropske studije15510
 Fakultet za inžinjering i prirodne nauke – Faculty of Engineering and Natural Sciences
 –          Odsjek za informacijske tehnologije201010

[1] Za studente država sa područja bivše Jugoslavije primjenjuju se cijene kao i za domaće studente.