(Re)making History: Tracing Politics in Urban Space – Tandem Western Balkans Project - International Burch University
IMG 0069
Svečano otvoren PC lab: Ulaganjem u infrastrukturu unaprijeđujemo kvalitet obrazovanja
February 23, 2021
IMG 0384
KK Igman Burch: 51 godina prošlosti i 5 godina budućnosti
February 25, 2021

(Re)making History: Tracing Politics in Urban Space – Tandem Western Balkans Project

Ovaj projekat rezultat je jednogodišnjeg istraživačkog rada koji je finansirao Tandem Zapadni Balkan kao inicijativu Evropske kulturne fondacije i MitOst e.V. Projekt je nastao kroz saradnju između Aleksandra Obradovića iz Philopolitcsa sa sjedištem u Beogradu i Lejle Odobašić Novo sa Internacionalnog Burch univerziteta sa sjedištem u Sarajevu.

Kroz istraživanje su mapirana imena ulica u centralnim dijelovima Beograda i Sarajeva tokom i nakon pada Jugoslavije. Cilj projekta je bio da se ispita utjecaj rata na postkonfliktni kontekst i kontinuiranu fragmentaciju zajedničkog jugoslovenskog narativa kroz čin preimenovanja toponima u oba grada. Također projekt dovodi u pitanje ulogu glavnih gradova u tranziciji iz socijalističke države u današnje etnonacionalne zajednice/nacije, ispitujući da li postoje tačke preklapanja i zajednička prošlost.

Prvi dio istraživanja bio je mapiranje svih promjena u toponimima u dva grada od 1990. do 2020. godine, nakon čega je uslijedila analiza povijesnih tokova i političkih pomaka koji su definirali trendove ovih promjena imena. Nadalje, ova publikacija ističe načine na koje su se isti alati koristili u oba grada za stvaranje i definisanje novih nacionalnih identiteta kroz promjene toponima od raspada Jugoslavije.

Preimenovanje ulica takođe je ukazivalo na postkomunističke promjene moći. Te su se promjene doživljavale kao rekonfiguracija prostora i istorije, što je bio osnovni i bitni element postkomunističke transformacije. Tako su nova imena ulica postala sredstvo za stvaranje novih javnih ikonografskih pejzaža u skladu s principima novih režima. Ispitivanjem ovih promjena, ova studija mogla bi ponuditi neko razumijevanje načina na koje su postkomunističke zemlje promijenile konture nacionalnih identiteta i nacionalne prošlosti.

Ovo istraživanje objavljeno je u knjizi koju je izdao naš univerzitet, dok postoji i digitalna platforma za projekat čiji je domaćin Philopolitics. Da biste pristupili interaktivnim kartama, sa promjenama toponima za oba grada, kao i e-knjizi, posjetite:  www.remakinghistory.philopolitics.org

(Re)making History: Tracing Politics in Urban Space – Tandem Western Balkans Project

This project is the result of a one-year research project funded by Tandem Western Balkans as an initiative of European Cultural Foundation and MitOst e.V. The Tandem consists of a collaboration between Aleksandar Obradović from Philopolitcs, based in Belgrade, and Lejla Odobašić Novo from International Burch University, based in Sarajevo.

The project maps the names of streets in the central areas of Belgrade and Sarajevo during and after the fall of Yugoslavia.  The research aims to examine the impact of war on the post-conflict context and the continued fragmentation of the common Yugoslav narrative through the act of renaming of the toponyms in both cities.  It also brings into question the role of the capital cities in the transition from Socialist state to present-day ethnocentric nations, examining whether any points of overlap and common past remain.

The first part of the research was the mapping of all the changes in toponyms in the two cities from 1990 until 2020, which was followed by an analysis of the historical undercurrents and political shifts that defined the trends of these name changes. Furthermore, this publication highlights the ways in which the same tools were used in both cities to create and define new national identities through the changes of toponyms since the breakup of Yugoslavia. 

The renaming of streets was also indicative of post-communist power shifts. These changes were seen as a reconfiguration of space and history, which was a fundamental and essential element of the post-communist transformation. Thus, new street names became a means of creating new public iconographic landscapes in accord with the principles of the new regimes. By examining these changes, this study might offer some comprehension of the ways in which post-communist countries altered the contours of national identities and national pasts.

This research had been published into a book by International Burch University while there is also a digital platform for the project hosted by Philopolitics. To accesses interactive maps, with toponyms changes for both cities, as well as the e-book please visit: www.remakinghistory.philopolitics.org

This research project was supported by Tandem Western Balkans, an initiative developed by European Cultural Foundation and MitOst e.V. with additional financial support from Open . Society Foundations. It is implemented together with Balkan Museum Network (Bosnia and Herzegovina), Balkans, let’s get up! Organisation (Serbia), Czkd Centar Centar za kulturnu dekontaminaciju (Serbia), LUMBARDHI Foundation (Kosovo) and Jadro Association | Јадро Асоцијација | Jadro Asociacioni (North Macedonia).